Pressemelding: Visit Svalbard får tilskudd

PRESSEMELDING 12.04.2021.

3,85 millioner kroner til gjenoppbygging, omstilling og videreutvikling av Svalbards reiseliv.

Visit Svalbard får tilskudd fra Innovasjon Norge og Longyearbyen lokalstyre/NFD til prosjekter og tiltak som skal gjenreise destinasjonen etter koronaens herjinger, og samtidig gjenoppta den gode utviklingen reiselivet på øygruppen har hatt frem mot 12. mars 2020. Det viktigste verktøyet i dette arbeidet blir revideringen av «Masterplan Destinasjon Svalbard mot 2025», og hvor man nå retter blikket mot 2030.

Gjenoppbygging, omstilling og videreutvikling av Longyearbyen og Svalbard som reisemål og lokalsamfunn er det som blir destinasjonsselskapets hovedoppgave de kommende årene. Daglig leder i Visit Svalbard, Ronny Brunvoll, forteller at midlene skal bidra til å forme et mer robust reiseliv for fremtiden, hvor næringens betydning i lokalsamfunnet ventes å bli enda viktigere enn før kornaen slo inn.

– Dette er et avgjørende bidrag for at vi raskt skal kunne gjenreise Svalbard som et attraktivt reisemål, og for at reiselivet fortsatt skal være en viktig bærebjelke i lokalsamfunnet, understreker reiselivssjefen.
– På vegne av det organiserte reiselivet er vi glade og takknemlige for dette betydelige bidraget, som vi ser på som en anerkjennelse av felles innsats blant de lokale reiselivsaktørene.

Visit Svalbard har til sammen fått tilsagn på kr. 3 846 000,- fra begge ordningene, hvorav litt over 3,4 millioner kommer fra Innovasjon Norge sine landsdekkende midler. Brunvoll sier han er fornøyd med at de har fått så stort gjennomslag, og tar det som en anerkjennelse for både destinasjonsselskapets rolle og reiselivsnæringens betydning for Longyearbyen. Samtidig legger han til at han og kollegene ser fram til å endelig kunne rettet blikket fremover etter Covid-19 og 13 måneder med kontinuerlig krisehåndtering.

– Alle vi som jobber i reiselivet og tilstøtende bransjer på Svalbard ser frem til en mer normal hverdag, hvor vi kan jobbe med det vi kan best: å skape et reisemål i verdensklasse!

Reiselivet som bærebjelke og omstillingsaktør

Reiselivet på Svalbard er en bærebjelke i lokalsamfunnet, og også en viktig medspiller for  norske myndigheters overordnede ambisjoner og mål for øygruppen. Visit Svalbard spiller her en sentral rolle, som det koordinerende bindeleddet for næringsaktørene, og som medspiller og premissleverandør for lokale og nasjonale myndigheter. Selskapets plassering mellom næring, det offentlige og lokalsamfunnet gir også en unik mulighet for helhetstenkning, ikke minst i gjenreisningen av Svalbards reiseliv. Midlene fra Innovasjon Norge og LL/NFD gir Visit Svalbard forsterket mulighet til å bedre utfylle sin rolle i gjenoppbygningen og omstillingen av reiselivet på Svalbard post Covid-19.

Masterplan 2030 Destinasjon Svalbard mot 2030 – «Fra mye til bedre»

Et sentralt ledd i dette arbeidet er revideringen av masterplanen fra 2015, «Destinasjon Svalbard mot 2025», et svært viktig verktøy i suksessen Svalbard har hatt som reisemål de siste årene. Reiselivsutviklingen på Svalbard er svært dynamisk selv i et normalår, og som en konsekvens av Covid-19 har behovet for utvikling og omstilling blitt forsterket. Derfor favner ikke lengre den gjeldende masterplanen alle problemstillingene destinasjonen nå står ovenfor i 2021 og i tiåret fremover.

Det at revideringen sammenfaller med at reiselivet skal gjenoppbygges etter et knallhardt år i koronaens kvelertak kaller reiselivssjef Ronny Brunvoll for en perfekt timing.

- Revisjon av masterplanen skal ha en ny tidshorisont mot 2030, og jeg har stor tro på at vi sammen med næringen skal jobbe frem til en oppdatert plan som vil tjene reiselivet på Svalbard godt. Både i gjenoppbyggingen etter pandemien, omstillingen til en ny hverdag, og den fortsatte fremtidige utviklingen av Svalbard som verdens ledende og best bevarte høyarktiske reisemål, poengterer Brunvoll.

Rådgivningsselskapet Mimir var rådgiver da Visit Svalbard utviklet masterplanen i 2015, og har også fått oppdraget med å forberede revideringen av masterplanen. Prosjektansvarlig for prosessen blir nestleder i Visit Svalbard, Trine Krystad. Hun var sentral også i masterplanarbeidet frem mot 2015, og ser frem til å ta fatt på den omfattende jobben det er å revidere en så omfattende plan.

- Ved å fortsatt bruke Mimir som rådgiver, mener at vi sikrer den viktige kontinuiteten, samtidig som vi får ny input fra et av Norges fremste rådgivere på reisemålsutvikling. Det er betryggende å ha et slikt kompetent miljø på laget, sier Krystad.

Det er rådgiver Ann-Jorid Pedersen som skal være Mimirs prosjektleder for prosessen, og sier at Mimir er stolt av å få jobbe med Svalbard og ser fram til å bidra til ny giv på øygruppa der aktørene er hardt prøvet etter pandemien.

Omfattende prosjekt for omstilling og utvikling

I tillegg til masterplanen vil midlene Visit Svalbard mottar også gå til en rekke andre prosjekt og satsninger. Blant disse er re-merking av Svalbard som bærekraftig reisemål, ytterligere digitalisering av virksomheten, kompetanseheving, og ikke minst forberedelse og tilrettelegging av destinasjonsselskapets markedskommunikasjon post Covid-19.

Daglig leder forklarer at arbeidet i prosjektene ikke er noe som skal gjøres ene og alene av Visit Svalbard.

– Medlemsbedriftene i destinasjonsselskapet vil aktivt bli involvert i en rekke sammenhenger av de forskjellige prosjektene som det nå skal tas fatt på. Også lokal forvaltning, lokale institusjoner og sentrale kunnskapsmiljø vil være sentrale i arbeidet som skal gjøres, sier Brunvoll, som vektlegger at masterplaner handler vel så mye om lokalsamfunnsutvikling som ren reiselivsutvikling.
– Den innsatsen vi og våre omgivelser gjør her, gir oss et planverktøy som skal strekke seg 10 år frem i tid. Dette vil komme hele lokalsamfunnet til gode.

Forsterker laget inn i en spennende tid

For å iverksette masterplanrevideringen og andre delprosjekter vil Visit Svalbard nå styrke kollegiet med rundt 2 årsverk.

– Disse stillingene vil inngå i vårt sterke og engasjerte team på 5,3 årsverk i Visit Svalbard, og jeg håper mange lokale vil søke. Riktignok er det tidsavgrensede prosjekter det er snakk om, men min ambisjon er at vi gjennom prosjektene også skal evne å permanent forsterke organisasjonen etter at prosjektperiodene er omme, avslutter Brunvoll.

Kontaktinfo:
Daglig leder Ronny Brunvoll: +47 951 16 165, ronny@visitsvalbard.com
Nestleder og prosjektansvarlig Trine Krystad: +47 952 73 473, trine@visitsvalbard.com

Visit Svalbard Stiftelsen Miljøfyrtårn

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av