Visit Svalbards kommentarer til myndighetenes forslag om innstramminger i turismen på Svalbard

PRESSEMELDING fra Visit Svalbard, 20.1.2020.

De siste dagene har en rekke utfordringer knyttet til reiselivsnæringen blitt adressert fra sentrale myndigheter. Fra samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde varsles det om tungoljeforbud, størrelsesbegrensninger innen cruiseturismen og det vurderes nå om det skal være krav til sertifisering av guider.

Som en respons på myndighetens varslede reguleringer ønsker Visit Svalbard og den lokalt forankrete reiselivsnæringen å kommentere på noen aktuelle problemstillinger i fremtidens reisemålsutvikling.

Først og fremst ønsker vi de ovennevnte reguleringene velkommen. Problemstillinger knyttet til både cruise og kompetansekrav hos guider har vært jevnlig diskutert i destinasjonsselskapets styre de siste årene, i tråd med utviklingen som har vært.

Turismen på Svalbard er i stadig vekst, og Svalbard er et reisemål i endring. Til tross for en økende grad av profesjonalisering i reiselivsnæringen lokalt, har veksten i turismen også omkostninger. Blant annet har vi sett en fremvekst av en rekke ikke-lokale uorganiserte aktører både til sjøs og til lands de siste årene, som kommer til øya for å «skumme fløten» i høysesong. Vi hører stadig om guider med manglende nødvendig kompetanse, «nesten ulykker» og aktører med mangel på lokalkunnskap. Dette utgjør en sikkerhetsrisiko for både guider og gjester, og er en omdømmetrussel for reisemålet Svalbard.  

Visit Svalbard mener cruiseturismen bør begrenses

På Svalbard skiller man mellom konvensjonelle cruise og ekspedisjonscruise. De førstnevnte er skip med 1000-5000 passasjerer om ferdes i Isfjorden, og hvor passasjerene kommer og drar igjen med skipet. Passasjerene har vanligvis 8-10 timer oppholdstid i Longyearbyen.

Visit Svalbard mener at det bør settes et tak på antall skip som kan ankomme Svalbard, og foreslår at det innføres en maksgrense for antall passasjerer pr skip. Visit Svalbard ønsker ikke skip i størrelsesorden 5000 pax. Både infrastrukturen og lokalbefolkningens tålmodighet blir satt på prøve på sommerdagene da de største skipene legger til kai. Det er ingen hemmelighet at byen foreløpig ikke er tilrettelagt for slike folkemengder, med mangel på både toaletter, gangfelt og annen myk infrastruktur.

Visit Svalbard ønsker dessuten at det innføres et tungoljeforbud i Isfjorden, og signerte allerede i 2017 et internasjonalt opprop mot tungolje.

Eksedisjonscruise er den andre retningen innen cruiseindustrien på Svalbard. Mindre båter med færre passasjerer der ilandstigninger flere steder på øygruppen er attraksjonen. Passasjerene kommer og reiser med fly.  

Visit Svalbard mener ekspedisjonscruiseturismen må begrenses, og at det må stilles krav til lokal verdiskapning. Det er ventet en vesentlig økning innen ekspedisjonscruisesegmentet i årene som kommer, en økning vi ser på med bekymring. Først og fremst er vi bekymret for at veksten ikke er balansert i forhold til naturverdier. Ved flere anløp er det lagt opp til at gjestene transporteres direkte fra flyet og til skipet, og for noen er oppholdstiden i Longyearbyen dermed minimal. Vekst i dette segmentet harmonerer ikke med det lokale reiselivets Masterplan, som sier at veksten skal være bynær, helårlig og skape lokale arbeidsplasser.

Visit Svalbard ønsker kvalitet, fremfor kvantitet

Vår visjon er at Svalbard skal være det ledende og best bevarte høyarktiske reisemålet i verden. Naturverdiene er kjernen i produktet vårt, og det er disse verdiene vi må verne om. Vi ønsker en bærekraftig utvikling justert i forhold til klimapresset. Det skal være kvalitet i reiselivsproduktet fremfor kvantitet, og et krav om sertifisering av guider vil være et viktig steg i denne retningen. Det vil dempe belastningen på den sårbare naturen og utsatte kulturminner, og det vil sikre lokale arbeidsplasser.

Tiltaket vil dessuten styrke rammevilkårene til en seriøs næring og bidra til å begrense et stadig økende uorganisert reiseliv. Det vil gi en etterlengtet anerkjennelse av guideyrket, noe som igjen vil sikre tryggere rammer for både guiden, arbeidsgivere og gjesten.

Visit Svalbard ønsker vekst innenfor eksisterende kapasitet

Visit Svalbard ønsker at Svalbard skal være et helårlig reisemål, med flest mulig helårlige ansatte. Vi ønsker ikke vekst i eksisterende høysesong som strekker seg fra mars til august, men heller i skuldersesongen, september til februar. Det er heller ikke ønsket fra Visit Svalbard sin side at hotellkapasiteten skal utvides utover de tillatelsene som allerede er gitt.

Visit Svalbard mener reguleringene må komme i det sjøbaserte segmentet

Vi mener et eventuelt krav om sertifisering av guider skal gjelde både til sjøs og til lands, og vi understreker viktigheten av at reiselivsnæringen må være sterkt involvert i prosessen med sertifiseringskrav.

Øvrige reguleringer og innstramminger må komme i det sjøbaserte segmentet. Det er dette segmentet som utfordrer mht geografisk utstrekning, volum, rekkevidde og distanse til lokalsamfunnet og lokal verdiskapning. I tillegg utgjør det sjøbaserte segmentet en økt slitasje på lokal flora og fauna ved ilandsettinger.

De varslede reguleringene må sørge for fortjeneste til lokalt organiserte aktører med helårlig drift, som lokaliserer det meste av sin virksomhet innenfor dagens geografiske rammer for forvaltningsområde 10. Det er viktig at lokalt organisert reiseliv får opprettholde all sin aktivitet i dette området. 

Dette er Visit Svalbards standpunkt for hvilken retning reiselivet bør ta på Svalbard. Konkrete tiltak må utvikles parallelt og i tråd med myndighetenes utrulling av bestemmelser.

For spørsmål kontaktes Ronny Strømnes på telefon 950 00 300

Visit Svalbard Stiftelsen Miljøfyrtårn

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av