En person som smiler

Pressemelding: Nyetablert stilling som bærekraftskoordinator i Visit Svalbard

Longyearbyen, 01.07.2022

I tråd med «Masterplan for Svalbard mot 2030» har Visit Svalbard, som et av få destinasjonsselskap i Norge, ansatt en bærekraftskoordinator i 100% fast stilling. Stillingen er et viktig grep som skal forsterke den nye masterplanen, og bidra til bærekraftig reisemålsutvikling.

1. juni 2022 vedtok Svalbard reiselivsråd sin nye masterplan og strategi for fremtiden. Planen er et viktig verktøy i utviklingen av Svalbard som verdens ledende og best bevarte høyarktiske reisemål. Den kjennetegnes av høyt fokus på bærekraft og grønne løsninger. Med utgangspunkt i planen vedtok et enstemmig styre i Svalbard reiselivsråd tidligere denne våren å opprette stillingen bærekraftskoordinator i Visit Svalbard.

– Stillingen er et viktig steg mot å nå målene i den nye strategien, og er et naturlig og fremtidsretta grep for det ansvarlige reiselivet. Vedtaket er et svar på hvordan møte forventinger og krav som stilles i reiselivsnæringen, og vi er glade for at forutsigbarhet og langsiktighet nå er på plass, sier styreleder i Svalbard Reiselivsråd, Ronny Strømnes.

I masterplanen står det blant annet at Longyearbyen skal fortsette å være merket som et bærekraftig reisemål gjennom ordningen til Innovasjon Norge. Dette var med på å danne bakteppe for opprettelsen av stillingen, da arbeidet med bærekraftig reisemål krever en kontinuerlig oppfølging og systematikk.

Tettere på lokalsamfunn og medlemmer

Den nyopprettede stillingen vil være et sentralt virkemiddel i å oppnå ambisjonene i den nye masterplanen, hvor hovedmålet er å finne den optimale balansen på reisemålet, og prioritere gjester med minst fotavtrykk og høyest verdiskapning.

– Ved å forsterke Visit Svalbard med en dedikert stilling til formålet, vil potensialet i masterplanen effektivt kunne tas ut. Stillingen vil styrke både strategisk og operativt bærekraftsarbeid, og vil være en ressurs for både destinasjonsledelsen, medlemsbedriftene og organisasjonene som jobber med utvikling av Longyearbyen som reisemål og lokalsamfunn, sier daglig leder i Visit Svalbard, Ronny Brunvoll.

Han er godt fornøyd med styrets beslutning om opprettelse av stillingen:  

– Jeg er svært fornøyd med styrets prioritering, og at styret har gitt en tydelig bestilling på hva Visit Svalbard skal levere. Jeg er dessuten glad for at stillingen kom kjapt på plass. Vi skal tenke bærekraft i alt vi gjør. Enten det være seg i markedsføring, turistinformasjon eller arbeid opp mot myndighetene. Jeg har forventinger om at stillingen skal bidra til mer helhetlig kommunikasjon, både i Visit Svalbard og hos våre medlemmer, sier Brunvoll.

I den nye masterplanen står det blant annet at «reiselivet på Svalbard skal bidra til trygge, helårlige arbeidsplasser og skape bolyst i et attraktivt lokalsamfunn, samtidig som reiselivets negative fotavtrykk i lokalsamfunnet skal minimeres». Dette er ett av flere mål som stillingen skal jobbe med.

– Dialog, samarbeid og kommunikasjon er viktige bærekraftstiltak. Longyearbyen skal være et godt sted å besøke, men først og fremst et godt sted å bo. Derfor er det viktig at vi har en god dialog med lokalbefolkningen og sikrer fellesgoder som kommer både lokale og besøkende til gode, sier Brunvoll.

Han forteller at koordinatoren også skal jobbe tett på medlemsbedriftene og være en støttespiller når bedriftene gjør egne bærekraftige tiltak. Til høsten starter implementeringen av masterplanen på medlemsnivå, og koordinatoren vil være en sentral pådriver for at bærekraftsfilteret legges på i alle relevante sammenhenger. Koordinatoren skal også skape arenaer der det kan jobbes med bærekraftige løsninger på tvers av ulike næringer i Longyearbyen.

– En givende jobb

I ansettelsesprosessen var det Sara Borchgrevink Madsen som trakk det lengste strået. Hun trådte inn i bærekraftsstillingen allerede 1. april i år.  

– Det er givende å jobbe med bærekraftig reisemålsutvikling i Longyearbyen, og jeg er stolt over at næringen jeg representerer bidrar til et verdiskapende reiseliv og en positiv samfunnsutvikling. Som innbygger i Longyearbyen, og med et hjerte for Svalbard, er jeg brennende opptatt av at Svalbard skal kunne oppleves på samme måte av kommende generasjoner. I den nye masterplanen er det fokus på å skape en mer kvalitetsturisme med gjester som blir lenger og legger igjen mer penger - en utvikling jeg gleder meg til å ta del av, sier Madsen, som har lang erfaring innen reiselivsbransjen og kjenner næringen i Longyearbyen godt.

En rekke utviklingstiltak på blokka

I tillegg til arbeidet med merket for bærekraftig reisemål, samt oppgaver innenfor dialog og samarbeid, er det listet opp en rekke tiltak i den nye masterplanen som den Borchgrevink vil ta del i. Blant annet skal det utvikles en Svalbardstandard for bærekraftig utvikling, tilpasset lokale forhold, som medlemsbedriftene skal jobbe etter. Standarden skal basere seg på et utvalg av FNs bærekraftsmål, den nasjonale reiselivsstrategien og merkeordningen for bærekraftige reisemål.

Det er også flere andre utviklingstiltak på blokka for den nyansatte koordinatoren. Hun skal bidra til å etablere en fremtidsretta og mer helhetlig destinasjonsledelse der Visit Svalbard jobber tett med Longyearbyen lokalstyre. Det skal sørges for en kunnskapsbasert reisemålsutvikling, for å bidra til at reiselivsnæringen når sitt overordnete mål med å sikre rett volum, av rett gjest, på rett sted, til rett tid. Et verktøy for å nå dette målet er å utvikle en klimakalkulator for Svalbard, som skal se på utslipp på transport til Svalbard for ulike nasjonaliteter og segment. I kalkulatoren skal også verdiskapning beregnes, noe som er viktig for å kunne gjøre riktige prioriteringer i fremtiden.

Er du nysgjerrig på Svalbards reviderte masterplan? Les den her.

For spørsmål kontaktes Ronny Brunvoll på telefon: +47 951 16 165 eller til ronny@visitsvalbard.com.

Visit Svalbard Stiftelsen Miljøfyrtårn

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av