Pressemelding: Klare tilbakemeldinger og råd fra gjester og innbyggere - viktige bidrag til bærekraftig utvikling av lokalsamfunn og reisemål

Visit Svalbard har gjennomført undersøkelser knyttet til reiselivet på Svalbard for å samle verdifull innsikt. Dataen skal brukes til å jobbe videre med konkrete miljø- og bærekrafttiltak.

I to ulike undersøkelser er gjester og innbyggere spurt om holdning og opplevelser rundt reiseliv og bærekraftig turisme i Longyearbyen. Undersøkelsene viser at både gjester og innbyggere er opptatt av nettopp et bærekraftig reiseliv. De viktigste funnene er at innbyggerne er positive til reiselivet i Longyearbyen og at gjestene som besøker Longyearbyen oppfatter reisemålet som bærekraftig, et godt sted å bo, og et trygt og sikkert sted å besøke.

Gir et godt grunnlag og tydelig retning

Innsikten fra undersøkelsene gir retning for hvordan Visit Svalbard skal jobbe fremover. Den bærekraftige utviklingen i reiselivet er noe Visit Svalbard og medlemsbedriftene har forpliktet seg til i det nylig mottatte «Merket for bærekraftig reisemål», og via strategidokumentet «Masterplan Destinasjon Svalbard mot 2030 – fra mere til bedre», som ferdigstilles våren 2022.

- Dette vil være en investering i fremtiden, og krever langsiktig jobbing med dedikert innsats over tid, sier nestleder Trine Krystad i Visit Svalbard, som har ansvar for undersøkelsene.

Les mer om Longyearbyen som bærekraftig reisemål her.

Gjestetilfredsheten er høy

81% av gjestene er svært fornøyd med besøket på Svalbard, og hele 91% vil anbefale Svalbard som reisemål. Guidene har en sentral rolle for å skape tilfredse gjester, og turistene er også svært fornøyd med guidene både når det gjelder sikker og trygg gjennomføring og ikke minst når det gjelder kunnskap om natur og miljø. De viktigste driverne for å besøke Svalbard er fortsatt natur, naturfenomener og dyreliv. Samtidig er det stadig flere som ønsker å oppleve det arktisk urbane.

- Vi ser at gjester ønsker å kombinere arktisk natur med arktisk urbanitet, noe som understøtter bynær opplevelsesutvikling. Vi har stort fokus på helårsturisme, og ønsker å gjøre Longyearbyen attraktiv i nordlysvinteren med blant annet kultur- og festivaltilbud. Ved å spre trafikken ut over hele året og utnytte eksisterende kapasitet, vil reiselivsnæringen bidra til en sunnere økonomi, og et levedyktig lokalsamfunn med flere helårlige arbeidsplasser. Et helårs reiseliv vil bidra til å opprettholde et høyt servicenivå ovenfor lokalbefolkningen også, forteller Krystad.

Et godt sted å bo er et godt sted å besøke

74% av innbyggerne i Longyearbyen som deltok i undersøkelsen er positive til reiselivet, og mener at turismen har en viktig betydning for utvikling av lokalsamfunnet, som blant annet arbeidsplasser og næringsliv. Flertallet mener også at turismen bidrar til et godt service- og tjenestetilbud i Longyearbyen, hhv. 88 og 84%. Lokalbefolkningen er i all hovedsak positive til den landbaserte turismen. Mange trekker likevel fram cruise som negativt for lokalsamfunnet, og mener at cruiseturismen bidrar til at det er for mange turister på besøk samtidig, enkelte dager om sommeren.

I tillegg til å se på tiltak i forhold til cruiseturismen, bør Visit Svalbard fortsette å informere om reiselivets bidrag til utvikling av lokalsamfunnet. Dette vil bidra til å opprettholde de gode relasjonene mellom innbyggerne og reiselivet, står det i rapporten.

Rom for forbedring

Begge undersøkelsene viser at vektlegging av bærekraftig reisemålsutvikling er sentralt for både lokalbefolkning og turister. Turistene mener at Longyearbyen fremstår som et bærekraftig reisemål, mens de lokale er mer bevisst på miljøutfordringene Svalbard står ovenfor med tanke på beliggenhet, fornybar energi og avfallshåndtering. 73% av lokalbefolkningen mener det er viktig å opprettholde Longyearbyen som en reiselivsdestinasjon og 64% mener turismen og turister i hovedsak er en berikelse for byen.

41% av gjestene har kjennskap til bærekraftig reisemålsutvikling i Longyearbyen, og 58% har registrert at reiselivet og bedriftene har iverksatt miljøtiltak. I tillegg er 80% enig eller helt enig i at Longyearbyen fremstår som et bærekraftig reisemål som tar vare på natur, miljø, kulturarv og lokalbefolkning.

Tross gode resultater, er det fremdeles rom for forbedring. Det er komplisert for turistene å danne seg et godt inntrykk av hva et reisemål gjør på bærekraft og hvor bærekraftige de er. Det generelle rådet i rapporten er at man bør tydeliggjøre og informere om Longyearbyens betydelige innsats på bærekraftområdet.

Et stort ansvar å forvalte innsikten

Visit Svalbard skal bruke resultatene i videre arbeid, blant annet med å gjennomføre konkrete tiltak for å forbedre bærekrafttilstanden.

- Undersøkelsene bekrefter flere av våre antakelser, og masterplanen må derfor også adressere det viktige bærekraftarbeidet. Å kommunisere bærekraft på en troverdig og forståelig måte er krevende, og vi kommer til å forsterke vår kommunikasjon på dette temaet ovenfor gjester, lokalbefolkningen og det vi kaller den lokale destinasjonsledelsen, sier Trine Krystad. – Med destinasjonsledelse mener vi for øvrig ikke bare Visit Svalbard som overbygning for reiselivet, men også lokale myndigheter og andre interessenter.

Visit Svalbard anerkjenner at innsikten og svarene fra gjester og innbyggere bringer med seg et stort ansvar og er takknemlig for den gode responsen. Trine Krystad sier at Visit Svalbard tar på alvor utfordringen det er å finne Svalbard sin plass i skjæringspunktet mellom lang reisevei, bruk av fossile energikilder og volumturisme enkelte perioder på den ene siden - og det å kunne bidra til bevisstgjørende opplevelser for verdiskapende turister som bidrar til utvikling av lokalsamfunnet på den andre siden.

Utvikling av Longyearbyen som en bærekraftig destinasjon må gjøres på en kunnskapsbasert og transparent måte – slik at man unngår det mange er opptatt av; at bærekraft i reiselivet bare blir grønnvasking, og ikke bidrar til reell utvikling.

- Vi tar samfunnsoppdraget vårt på alvor og vi vil bruke kunnskapen til en faktabasert utvikling av reisemålet til nytte og glede for både innbyggere og besøkende. Vi håper også undersøkelsene kan være nyttig for bedriftene, lokalsamfunnet og samarbeidspartnerne våre, slik at vi sammen finner hvilke gjester som har minst negativt fotavtrykk og som samtidig bidrar til lokal verdiskapning, forklarer Krystad.

Til sist; 79% av lokalbefolkninga sier de har tillitt til Visit Svalbards arbeid og informasjonsdeling.

- Det er svært positivt at de lokale har høy tillit til destinasjonsselskapet. Den samme tilbakemeldingen gir gjestene (9,1 på en skala fra 1-10) og vi er glade for at vi blir oppfattet som en troverdig aktør og formidler av informasjon», avslutter Trine Krystad.

Fullstendige rapporter fra undersøkelsene kan ses via følgende linker:
Gjesteundersøkelsen 2021
Innbyggerundersøkelsen 2021

Om undersøkelsene

Gjeste- og innbyggerundersøkelsene ble gjennomført av Visit Svalbard i slutten av 2021. Analyse og apporter er gjennomført av Anniken Enger i Aniara AS. Undersøkelsene er en del av prosjektet «Merket som bærekraftig reisemål». Dataen er innhentet fra gjester som har besøkt Svalbard de siste 5 årene.

Det har vært høy deltakelse i begge undersøkelsene. 18% av alle voksne over 18 år i Longyearbyen har deltatt i innbyggerundersøkelsen. Gjesteundersøkelsen hadde en svarprosent på 41 %, og er gjennomført for åttende gang siden 1995.

Kontaktinfo:

Nestleder, Trine Krystad: +47 952 73 473, trine@visitsvalbard.com

Visit Svalbard Stiftelsen Miljøfyrtårn

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av