Økt innsats på bærekraft i reiselivet

 

Et godt sted å besøke, i dag og i fremtiden

Innbyggerne i Longyearbyen er glade i byen sin. Og med den vakre svalbardnaturen som sin bakgård, er de kanskje ekstra engasjerte rundt miljøvern og bærekraft. Det samme gjelder for gjestene som besøker oss. Stadig flere turister etterspør og velger reisemål som viser ansvar, og som tilbyr ekte og autentiske opplevelser av høy kvalitet.  

Naturen på Svalbard er sårbar, og det er en skjør balanse mellom vern og bruk. Klimaendringene er mer synlig i Arktis enn noe annet sted, og bærekraft er mer aktuelt enn noen gang. Samtidig står Longyearbyensamfunnet ovenfor en stor omstilling i årene som kommer, med gruvedriften på vei ut, ny energiløsning og en reiselivsnæring preget av Covid-19. I denne omstillingen står bærekraftige løsninger helt sentralt.  

Visit Svalbard er stolt innehaver av «Merket for bærekraftig reisemål». Merkeordningen, eid av Innovasjon Norge, er et viktig verktøy for å bli bedre på bærekraft hver eneste dag. For destinasjonsselskapet, bedriftene og reisemålet betyr merket at vi forplikter oss til å jobbe med bærekraft. Les mer om merkeordningen her.

Kan man være bærekraftig 78 grader nord?

Enkelte stiller seg kanskje spørsmålet: Hvordan kan Svalbard være et bærekraftig reisemål når man får energi fra kulldrift, forbruksvarer importeres til øya, det er daglige flyavganger og det i sommermånedene kommer store cruiseskip med tusenvis av gjester? Dette hører vi ofte som argumenterer for at vi ikke er et bærekraftig reisemål. Men dette er hva vi har å forholde oss til i dagens situasjon. På tross av miljøparadokset på Svalbard, jobber vi kontinuerlig for å forbedre tilstanden innenfor disse rammene.

Merket er et verktøy for å forbedre miljøtilstanden, men det betyr ikke at destinasjonen ER bærekraftig. Det forplikter oss til å ha en kontinuerlig prosess med å se på hvordan vi kan redusere vårt fotavtrykk. Vi iverksetter lokale tiltak, gjør riktige miljøvalg og ikke minst øker bevisstheten blant reiselivsnæring, lokalbefolkning og gjestene våre.

Miljøfokus

Visit Svalbard som destinasjonsselskap er miljøsertifisert, og reiselivsbedriftene på Svalbard tar ansvar for å ta vare på miljøet, og minske avtrykket sitt. Allerede i 2010 ble Basecamp Explorer Spitsbergen miljøsertifisert som første bedrift på Svalbard.

9 av våre medlemmer er miljøsertifisert, og i dette inngår hele 14 bedrifter. Visit Svalbard oppfordrer lokale bedrifter til å bli miljøsertifisert, og flere er i prosess med å bli sertifisert i løpet av 2022.

Grønn og innovativ utvikling

Det bugner av gode bærekraftstiltak hos våre medlemsbedrifter på tvers av begrepet. Her er noen eksempler:

Svalbard Bryggeri, verdens nordligste bryggeri, brenner avfallet fra produksjonen og er derfor selvforsynt med energi. Energioverskuddet blir brukt til oppvarming og varmtvann i Longyearbyen. Bryggeriet er en foregangsaktør på god sirkulærøkonomi.

Hurtigruten Svalbard var en av de første i verden som tok i bruk elektriske snøscootere. I tillegg benytter de hybridbåter og investerer i solcelle- og vindcelleanlegg. Med miljøvennlige transportløsninger tråkker de opp stien for ny teknologi og opplevelsesutvikling som reiselivsnæringen i Longyearbyen kan dra god nytte av fremover.

Svalbard Adventures lanserer en stor bærekrafts satsning i februar, der deres prioriterte fokusområder omhandler sikkerhet for ansatte og kunder, ansattes velferd, påvirkning av sårbar natur og dyreliv, utvikling og bolyst i lokalsamfunnet, og effektiv energibruk og minimering av utslipp. Under ansattes velferd har Svalbard Adventures blant annet opprettet Svalbard Adventures Akademiet som omhandler sosial bærekraft innad i bedriften. Akademiet skal sørge for at de ansatte trives på Svalbard, får utviklet seg, og lære å ferdes i naturen på en trygg måte. Svalbard Adventures legger også til rette for inkludering av lokalbefolkningen, ved å tilby lokalbefolkningen kursing og rabatterte priser på turer.  

I utviklingen av nye opplevelser oppfordres turoperatører til å utvikle bynære aktiviteter som kan gjennomføres hele året. Dette for å sikre helårsarbeidskraft, og flere tilgjengelige aktiviteter som gjør at gjestene blir lenger.

Velkommen året rundt

Reiselivsnæringen i Longyearbyen har fokus på å formidle nordlysvinteren på Svalbard. I denne perioden, fra oktober til januar ønsker vi å utnytte eksiterende kapasitet på fly og hotell. Polarnatten, som byr på store naturopplevelser på Svalbard har vi gjort mer attraktiv med kultur- og festivaltilbud.

Ved å spre trafikken av gjester gjennom hele året, bidrar reiselivsnæringen til en sunnere økonomi og et mer levedyktig lokalsamfunn, med trygge helårlige arbeidsplasser.

Godt forberedte gjester

Det er viktig for oss at gjestene føler seg både velkomne og godt ivaretatt mens de er her, og at de får tildelt god informasjon med blant annet «do’s and don’ts» i svalbardnaturen. Dessuten skal ansatte i næringen føle samhold, eierskap og lokal identitet, og være sikre på og stolte av det de formidler. Det arrangeres vertskapskurs for serviceansatte og sertifiseringsprogram for guider.

Visit Svalbards felles bookingportal, gjør det lett for gjestene å finne organiserte aktiviteter med kvalifiserte Svalbard-guider. På visitsvalbard.com kan man i tillegg finne vanskelighetsgrad på de ulike aktivitetene, informasjon om bekledning i de ulike sesongene, og sortere etter miljøsertifiserte bedrifter. I tillegg vil Longyearbyen Community Guidelines fortelle deg hvordan lokalbefolkningen ønsker at du skal oppføre deg.

Din sikkerhet på Svalbard er viktig for oss, og vi anbefaler derfor at du drar på aktiviteter arrangert av en av våre medlemsbedrifter. I Visit Svalbard har vi utarbeidet generelle retningslinjer for organisert turistferdsel, som medlemsbedriftene forplikter seg til å følge. Retningslinjene inneholder blant annet krav til turoperatører og guidekompetanse.

Natur og dyreliv

For å bevare vårt rike dyreliv og sårbare natur, har vi også retningslinjer og instrukser for sikkerhet og miljøvennlig ferdsel. Guidene er ansvarlige for å ivareta miljøhensynet og skal drive holdningsskapende arbeid på turene. Dyr skal ikke forstyrres, og man skal være bevisst på hvilke spor som etterlates i terrenget, og unngå dette så langt det lar seg gjøre.

Å markedsføre Svalbard på en ansvarlig måte, står sentralt i vår strategi. Ansvarlig markedsføring betyr at man skal markedsføre destinasjonen på en respektfull, realistisk og autentisk måte. Bildene som publiseres i våre markedskanaler skal derfor reflektere det som gjestene faktisk kan oppleve, og som ikke går på bekostning av bærekraftsprinsippene. Nærbilder av isbjørn og kraftig redigerte nordlysbilder, som noen eksempler, inngår derfor ikke lenger i vår fremtidige markedsføring. Dette er noe vi kontinuerlig jobber med, og oppdatering av visitsvalbard.com pågår.

Her kan man lese mer om Svalbardrein, isbjørn, hvalross og polarrev, og hvordan vi forholder oss til disse dyrene.

Mer enn miljø

Mange assosierer «bærekraftig reiseliv» med tiltak som skal redusere luftutslipp og søppel i havet. Å ta vare på miljø og naturen er en viktig del av bærekraftbegrepet, men sentralt i forståelsen finner vi også samspillet mellom reiselivet, lokale myndigheter og lokalsamfunnet.

Hvordan vi forvalter vår kulturarv er også en del av et bærekraftig reiseliv. Gruvehistorien er en viktig del av vårt reisemål og vi er stolte av å ha guidede gruveturer blant våre tilbud til gjestene.

Bærekraft har også et økonomisk perspektiv. Reiselivet skal bidra til lokal verdiskapning, slik at lokalsamfunnet har noe å leve av. Et godt sted å bo er et godt sted å besøke, og reiselivet må være en positiv bidragsyter.

Vår strategi for fremtiden er å ha enda større fokus på å finne rett volum, av rett gjest, på rett sted, til rett tid.

Det er en rekke tiltak gjester kan gjøre for å være mer bærekraftige, inkludert å overnatte lengre på ett sted. Se flere tips her.

Visit Svalbard Stiftelsen Miljøfyrtårn

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av