Ledige stillinger i Visit Svalbard

Visit Svalbard AS er eid av Svalbard Reiselivsråd, som er en medlemsbasert organisasjon for reiselivsnæringen på Svalbard, pt med 74 medlemsbedrifter med ca. 500 årsverk. Destinasjonsselskapet er et sentralt virkemiddel i norsk svalbardpolitikk, og har en viktig rolle som ansvarlig samfunnsaktør og jobbskaper. Utviklingsprosjekter, drift av turistinformasjon, guideopplæring og overordnet destinasjonsmarkedsføring er blant oppgavene for selskapet. Visit Svalbard består i dag av 5,3 faste årsverk, og må nå forsterke laget i en viktig fase med gjenoppbygging og omstilling av reisemålet.

Vil du jobbe med omstilling og utvikling av Norges mest særpregede reisemål og lokalsamfunn?

Visit Svalbard har fått støtte fra Innovasjon Norge og Longyearbyen lokalstyre/NFD til å revidere Masterplan for Destinasjon Svalbard frem mot 2030, herunder iverksette tiltak for gjenoppbygging, omstilling og videreutvikling av Longyearbyen som reisemål og lokalsamfunn. Dette vil understøtte en helhetlig utvikling av reisemålet, og samtidig ytterligere forsterke Visit Svalbards rolle som destinasjonsselskap, nav og samfunnsutvikler.

Visit Svalbard skal derfor forsterke laget for 2021, med mulig forlengelse videre inn i 2022. Vi trenger tilførsel av kompetanse, kraft og kreativitet tilsvarende rundt 2 årsverk for å løse følgende oppgaver:

- Bærekraftig reisemålsutvikling og ansvar for prosessen med re-merking av Longyearbyen som bærekraftig reisemål.

- Prosjektrelaterte oppgaver, i tråd med tildelte midler.

- Følge opp innholdet på Svalbards offisielle reiseportal www.visitsvalbard.com og Visit Svalbards kanaler i sosiale medier, herunder tekstproduksjon

- Produkt- og nyhetsoppdateringer, fakturering / medlemsoppfølging.

- Anskaffelse og gjennomføring av kartlegginger, undersøkelser, analyser og statistikk.

Vi trenger deg som har kompetanse, kunnskap og erfaring på ett eller flere av disse feltene, og som ønsker å jobbe med oppgaver som bidrar til gjenoppbygging og utvikling av reiselivsnæringen og reisemålet.

Organisering:

Visit Svalbard vil rekruttere personell som tilfører og kompletterer eksiterende kompetanse i organisasjonen, og ønsker å sette sammen et team som kan levere helhetlig på en kompleks oppgaveløsning. Vi vil designe oppgavefordelingen, innhold og stillingenes størrelse når vi ser hvilken kompetanse som har lyst til å jobbe sammen med oss. Dette kan bety at stillingene vil være både hel- og deltid.

Om destinasjonen:

Svalbard er et av Norges mest unike reisemål, med en sterk markedsposisjon nasjonalt og internasjonalt. Samtidig er Longyearbyen er et lokalsamfunn i omstilling, og hvor reiselivet er og vil være en viktig bærebjelke, jobbskaper og lokalsamfunnsutvikler i årene fremover. Visit Svalbards oppgave er å ivareta reisemålets sterke posisjon som et naturbasert, bærekraftig reisemål, med fokus på miljøforsvarlig ferdsel og aktivitet. Reiselivsnæringa er hardt rammet av koronakrisen, og med hjelp av omstillingsstøtte skal vi nå bidra til gjenoppbygging og utvikling av lokalsamfunnet og reiselivsnæringas posisjon – til det beste for fastboende og tilreisende gjester.

Om Visit Svalbard:

Visit Svalbard er en kunnskapsdrevet og utviklingsorientert organisasjon med mange og sammensatte oppgaver. Vi har en dynamisk tilnærming til oppgaveløsning, og vi ønsker å benytte ressursene våre effektivt ved å finne gode løsninger for oppgavefordeling og samhandling.

Visit Svalbard et privateid nettverksorgan som opererer i grenselandet mellom privat næringsliv og offentlige myndigheter. Vi jobber i grensesnittet mellom kommersielle markedsoppgaver og den ikke-kommersielle utviklingsrollen destinasjonsselskapet har i lokalsamfunnet.

Visit Svalbard jobber i førstelinje med reisemålsutvikling, er aktør for implementering av Masterplan Destinasjon Svalbard 2030, og vi har mange faglig utfordrende og stimulerende oppgaver foran oss.

Når vi nå forsterker laget, søker vi kolleger med en kombinasjon av god kommersiell teft og kunnskap om bærekraftig reisemålsutvikling og næringens rolle som samfunnsutvikler. Det ikke-kommersielle perspektivet er like viktig som markedsperspektivet, og i Visit Svalbard får du mulighet til å jobbe for ei reiselivsnæring som spiller en aktiv rolle som jobbskaper og omstillingsaktør.

Vi er en liten og kompakt organisasjon, som jobber i fellesskap over et stort fagfelt, og vi er derfor svært opptatte av å finne de riktige persontypene for laget vårt.

Hvem er du?

Vi ser etter en ny lagspiller som anerkjenner å jobbe sammen for felles mål. Du må være tilpasningsdyktig, fleksibel, og fortrolig med en arbeidsmetodikk som kjennetegnes av helhetlig oppgaveløsning. Herunder prosesser og tilrettelegging for samhandling og workshops med medlemsbedriftene og deres ansatte, samt omgivelsene rundt oss.

Du bør være selvstendig, kreativ, og ha sans for utviklingsarbeid. Videre ønsker vi «en god penn», og søkere må derfor være språksikker i norsk skriftlig og muntlig.

Vi ønsker oss engasjerte medarbeidere, som tar ansvar for både egen og fellesskapets produksjon - og som er nytenkende og fremtidsrettet når det gjelder omstilling og utvikling. Du må være selvstendig og selvgående når det gjelder oppgaveløsning på individuelt nivå, faglig stødig og i tillegg ha en dynamisk innstilling til prosesser og felles leveranser.

Det er viktig at du har en strukturert tilnærming til arbeidet, og du må ha respekt for både oppgaver, kollegaer og frister. For å lykkes med oppgavene vektlegges eget initiativ og høy gjennomføringsevne, og du må anerkjenne at vi skal jobbe i et felleskap.

Alle i Visit Svalbard jobber delvis på hjemmekontor, og du bør ha svært gode egenskaper og rutiner når det kommer til kontorfellesskap. Vi ser etter deg som aksepterer at endringer og spenninger i omgivelsene slår inn i vår organisasjon, og som påvirker hvordan vi må prioritere og løse oppgaver en til tider svært hektisk hverdag.

Vi ønsker deg som:

- er utdannet, innen eksempelvis reiseliv, prosjektledelse, kommunikasjon, markedsføring, IKT/data, samfunnsfag, ledelse, el.l.

- vil være vår nye motor i reiselivets bærekraftarbeid.

- er kreativ og løsningsfokusert i oppgaveløsning.

- er over gjennomsnittet interesse i at prosesser skal lede til resultat.

- er interessert i reiseliv og Svalbard som destinasjon.

Vi kan tilby:

- Interessante, utfordrende og ansvarsfulle arbeidsoppgaver.

- Godt og kompetent arbeidsmiljø med vekt på sosiale faktorer.

- Mulighet for å påvirke fremtidens lokalsamfunn og reisemål gjennom bærekraftig og miljøforsvarlig omstilling og utvikling.

- Mulighet for faglig utvikling.

- Konkurransedyktige vilkår.

- Svalbardskatt på 16,2 %.

Arbeidssted Longyearbyen. Egen bolig er en fordel, eventuelt vil Visit Svalbard være behjelpelig med å skaffe bolig.

Lokal kompetanse og tilknytning

Vi oppfordrer aktuelle søkere som allerede bor i Longyearbyen om å søke. Finnes kompetansen vi trenger lokalt er det en stor fordel, og vi vil gjerne benytte oss av etablert Svalbard-erfaring. Lokal tilknytning vil derfor bli tillagt vekt, men er ikke et absolutt krav. Personlig egnethet er viktig for oss. Vi setter også pris på rask oppstart, senest juni, og du må være forberedt på et arbeidsintensivt år.

Søknadsfrist: 23. april 2021

Skriv til oss og presenter dine perspektiv på bærekraftig omstilling og utvikling av lokalsamfunn og reisemål, hva du kan bidra med på laget vårt, hvilke kvalifikasjoner du har og hvilke oppgaver du kan bidra med å løse. Beskriv også arbeidsstilen din og hvordan du tror du kan tilføre Visit Svalbard oppdatert og nødvendig kompetanse.

Søknad + CV og evt. spørsmål sendes til nestleder Trine Krystad på tlf: +47 952 73 473 eller mail: trine@visitsvalbard.com
Se pressemelding: Visit Svalbard får tilskudd
For mer info om destinasjonen, se Visit Svalbards bransjesider.

Visit Svalbard Stiftelsen Miljøfyrtårn

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av

Ikke gå glipp av